Startmenu:

Startpagina
De praktijk
Contact

Aanmelden
Route
Onze werkwijze

In de media
Links
Veel gestelde vragen
Wanneer logopedie?
Stoornissen
Vacatures
Vergoedingen
Telelogopedie
Logopedie in het Nieuws

 

Afspraak maken:


 

Contactgegevens:


Locatie Nuland:

Schoolstraat 25

5391 AX Nuland

Tel. 073-851 5556

 

Locatie Geffen:

Kloosterstraat 8

5386 AS Geffen

Tel. 073-851 5556

 

Postadres:

Eikenhof 2

5243 RJ Rosmalen

Tel. 073-851 5556

E:info@logopediemaasdonk.nl

 

U vindt ons ook op:


 

 

Taalstoornissen

Stoornissen in de taal kunnen ontstaan tijdens de ontwikkeling, maar ook op latere leeftijd. Er zijn dus de zogenaamde taalontwikkelingsstoornissen en de verworven stoornissen. Deze laatste kunnen ontstaan na een hersenbloeding- of infarct, een trauma of een neurologische ziekte.
Onderzoek en behandeling van taalstoornissen wordt vergoed door de ziektenkostenverzekeraar na verwijzing door de huisarts of een medisch specialist.

Vertraagde taalontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.
Een vertraging in de taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal van het kind. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn. De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal.

De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en eventueel de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Dysfatische ontwikkeling
Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis waarbij het kind meestal veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Er is daarbij per kind verschil in de ernst van de stoornis en het beeld hangt ook af van de leeftijd. Een dysfatische ontwikkeling komt betrekkelijk vaak voor, ook de ernstige vormen zijn niet zeldzaam.

Er is sprake van een dysfatische ontwikkeling wanneer het begrip van het gesprokene duidelijk hoger van niveau is dan de eigen taalexpressie. Het voeren van een gesprekje (dialoogspraak) is moeilijker dan spontaan spreken door 'op-commando' problemen. Het vertellen kan zeer moeizaam verlopen door woordvindingsproblemen en de grote moeite om losse elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden. Er zijn vaak problemen in de zinsbouw en woordvorming (meervoud, verleden tijd, enz.).

Naast de dysfatische ontwikkeling komen vaak complexe motorische problemen voor, met name verschillende vormen van dyspraxie. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen: problemen met leren fietsen, aan- en uitkleden, met een lepel eten, tanden poetsen, haren kammen, knippen en schrijven, maar ook slecht verstaanbaar spreken. Beelden met een dyspraxie zijn meestal ernstiger.

Doordat het kind meer begrijpt dat het kan zeggen, kan het zijn gevoelens niet goed uiten. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan. Het kan zelfs zo zijn dat de omgeving onvoldoende inzicht heeft in de problematiek waardoor een kind ondergestimuleerd wordt. Dysfatische ontwikkeling komt zowel bij een lage als een hoge intelligentie voor. Wanneer een kind dus gemiddeld of bovengemiddeld intelligent is, maar het uit zich niet op die manier, dan kan de omgeving het kind ‘te laag’ aan gaan spreken waardoor de verstandelijke ontwikkeling geremd wordt.
Dysfatische ontwikkeling komt ook voor bij kinderen met het syndroom van Down.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt het taalniveau en probeert hierbij in te spelen op de problemen die het kind ondervindt. Wanneer er een groot verschil is tussen het taalbegrip en de –productie, is er kans op een dysfatische ontwikkeling. Als zich naast de taalproblemen ook motorische problemen of gedragsproblemen voordoen, dan is het raadzaam om het kind ook door de ergotherapeut of psycholoog te laten onderzoeken / behandelen. Vroege herkenning en behandeling zijn ontzettend belangrijk omdat jonge kinderen het meest profiteren van therapie. Daarnaast is dat van belang om secundaire leer- en gedragsproblemen te voorkomen.

Kinderen kunnen individueel en in groepsverband worden behandeld. Wij werken o.a. volgens de methode van Tan-Söderbergh. De logopedische behandeling richt zich op de verbetering van de spraak-taalvaardigheid en eventueel de visuele ondersteuning van het lezen en spellen.

Meertaligheid bij kinderen
Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Tengevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden in taal.

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Wat doet de logopedist?
Indien er sprake is van een spraak- en taalstoornis, is er logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Voor dit laatste is samenwerking met de omgeving vereist. De hulp van een tolk wordt ingeroepen als dit nodig is om goed te communiceren met de omgeving van het meertalige kind.

Logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van spraak- en taalontwikkelingsachterstanden bij meertalige kinderen tot 12 jaar. Bijvoorbeeld door:
- deskundigheidsbevordering van kinderleid(st)ers / leerkrachten
- deskundigheidsbevordering van consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen
- bevordering van de deelname van meertalige kinderen aan voorschoolse voorzieningen
- het bevorderen van het gebruik van taalactiveringsprogramma’s in deze voorzieningen
- afstemming tussen kindercentra en basisscholen
- het begeleiden en voorlichten van ouders
- stimulering en ontwikkeling van taalbeleid in het (speciaal) basisonderwijs

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt hierdoor meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg. Verbetering van de taalproblemen treedt op in de eerste drie tot zes maanden van het herstel.

Mensen met een afasie kunnen problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal en of/het spreken, het lezen en het schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en combinatie van verschijnselen. Iemand met afasie begrijpt niet altijd precies wat er tegen hem gezegd wordt, hij vangt bijvoorbeeld alleen trefwoorden op tijdens een gesprek en bedenkt zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Het spreken kan daarbij ook gestoord zijn. Patiënten hebben vaak woordvindingsproblemen, en regelmatig komt het voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook kan hij moeite hebben met het maken van zinnen. Door deze stoornissen kan het voor de omgeving moeilijk zijn hem te begrijpen. Zowel problemen met het begrijpen als het uiten van taal geven stoornissen in de communicatie.

Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Problemen met schrijven maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren. Voor meer informatie over afasie, zie www.afasie.nl.

Wat doet de logopedist?

De logopedist neemt eerst een onderzoek betreffende de taal en/of de communicatie af. De resultaten worden zowel met de patiënt als de directe omgeving van de patiënt besproken. De logopedist geeft voorlichting en adviezen aan familie en omgeving.

De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Vaak worden er oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en de directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren. Wanneer blijkt dat een communicatiehulpmiddel zinvol is zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en is daarom moeilijk voorspelbaar.

<< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van de andere stoornissen

 

Waarom Logopedie Maasdonk

 Kwaliteit en zekerheid

Contactgegevens

 

 

Locatie Nuland
Schoolstraat 25
5391 AX Nuland

Locatie Geffen:
Kloosterstraat 8
5386 AS Geffen

Postadres:
Eikenhof 2
5243 RJ Rosmalen (Kruisstraat)

T: 073 851 5556
E: info@logopediemaasdonk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 © Logopedie Maasdonk - All rights Reserved